Το παρίσι του Μεσαίωνα χάρτης
Χάρτης του Παρισιού, στο Μεσαίωνα