Θριαμβική αψίδα χάρτης
Χάρτης από: αψίδα του Θριάμβου