Η Bibliothèque nationale de France όροφο, 1 χάρτης
Χάρτης της Bibliothèque nationale de France ορόφου 1